Privacyverklaring – uw privacy

Privacyverklaring

Primeres is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Primeres Couseling en alternatieve therapie
Vlietsingel 15
1671 MX Medemblik
+31 06 57 33 77 55

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Primeres Counseling en alternatieve therapie (hierna Primeres), als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Primeres, na uw expliciete toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Om uw privacy te waarboren zorgt Primeres er onder meer voor dat:

  • zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • onbevoegden  hebben geen toegang hebben tot uw gegevens.

De behandelende therapeut van Primeres heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Primeres een factuur kan opstellen.

Als Primeres vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Primeres u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Heeft u hier bezwaar tegen kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor de verwijdering hiervan.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats,
  • Uw geboortedatum,
  • De datum van behandeling,
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • De kosten van het consult.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Primeres.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@primeres.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Primeres neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Primeres) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Primeres bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 15 jaar > Voorgeschreven door de beroepsvereniging CAT waarbij Primeres is aangesloten. Heeft u daar bezwaar tegen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Primeres verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van Primeres maakt gebruik van cookies en de gegevens die u invult op het invulformulier worden zonder tussenkomst van anderen rechtstreeks naar mij doorgestuurd.

Primeres wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Primeres neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Primeres via 06 57 33 77 55.